Osvojení a přijetí do péče

Podmínky osvojení:

 

Kočičky odchází do nových domovů očkované, zbavené parazitů a dospělé kočičky i kastrované.

Zájemce o zvíře musí být starší 18 let, mít s sebou platný občanský průkaz nebo jiný doklad, který ho nahrazuje. Zvířátka neumisťujeme zprostředkovaně, osobní kontakt s novým majitelem je naší prioritou.

Do nového domova je zvíře předáváno na základě předávacího protokolu, který vymezuje práva a povinnosti nového majitele i O. S. Zachraň kočku. V případě nesplnění podmínek předávací protokolu je O. S. Zachraň kočku oprávněno zvíře novému majiteli odebrat.

Nový majitel se zavazuje poskytnout zvířeti ve své domácnosti co nejlepší životní podmínky. V případě, že si osvojí zvíře nekastrované, je povinen ho nechat ve vhodném věku vykastrovat.

Nový majitel je také povinen pravdivě informovat O. S. Zachraň kočku o tom, jak se zvířeti v novém domově daří, a to do 7 dnů od osvojení a dále zaslat fotografie z nového domova.

V případě, že se z jakýchkoliv důvodů nemůže o zvíře starat, je povinen ho vrátit do depozita.

O. S. Zachraň kočku si vyhrazuje právo kontroly zvířete v novém domově, nový majitel je povinen zástupci O. S. Zachraň kočku kontrolu umožnit.

Příspěvek na veterinární péči při osvojení kočičky činí 700 Kč za odčervené a očkované kotě a 1200 Kč za odčervenou, očkovanou a kastrovanou kočku nebo kocoura. Skutečné náklady na péči jsou zhruba trojnásobné. Zaplacený příspěvek na veterinární péči je možné odečíst z daní jako dar, potvrzení vám rádi vystavíme.

 

Podmínky přijetí do péče:

 

Momentem předání kočičky do péče O.S. Zachraň kočku ztrácí původní majitel  veškerá práva ve vztahu ke kočičce.

Není možné nadále zasahovat do života kočičky, či nějakým způsobem diktovat útulku, jak o ni pečovat či zda a komu ji umístit. Všem našim kočičkám bez rozdílu poskytujeme maximální zdravotní péči, krmivo a samozřejmě teplý domov a lásku a nový domov vybíráme pečlivě s respektem k její povaze. Momentem, kdy se kočičky vzdáte na ni ztrácíte veškerý nárok.

S ohledem na naše časové možnosti Vám samozřejmě rádi poskytneme informaci, jak se kočičce daří, tyto informace je možné najít i na našich webových stránkách, respektujte však, prosím, že svůj čas musíme věnovat především péči o kočičky, proto opravdu není možné podávat každodenní zprávy.

Na přijetí zvířete do péče neexistuje žádný právní nárok, berte, prosím, na vědomí, že nejsme státní zařízení. Veškerou činnost provozujeme pouze z příspěvků od laskavých dárců a z vlastních úspor, kapacita depozit je omezená a můžeme přijmout pouze tolik zvířat, kolik dokážeme zabezpečit po stránce zdravotní, po stránce krmení a atd a kolik nám naše kapacita umožňuje. Pokud Vám tedy nemůžeme zvíře hned přijmout, mějte pro to pochopení, nejedná se z naší strany o žádný naschvál či neochotu, prostě máme nějaké možnosti a nad jejich rámec nemůžeme s ohledem na kvalitní život našich svěřenců a také vlastní síly jít.

 

Děkujeme za pochopení!

 

 

 

DOHODA O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZVÍŘETE DO PÉČE


Níže podepsaný/á svým podpisem stvrzuje, že převzal/a do opatrování od občanského sdružení ​ Zachraň kočku z.s.

kočku / kocoura jménem:................................................

věk, barva:..........................................


a zavazuje se splnit tyto podmínky:


1) Poskytnout zvířeti ve své domácnosti co nejlepší životní podmínky - vhodná strava, dostatek prostoru, bezpečné prostředí (zabezpečení oken a balkonu sítěmi), veterinární ošetření, zabezpečení potřebné hygieny.


2) V případě, že převzal/a do opatrování zvíře dosud nekastrované zvíře, ho nechat ve vhodném věku vykastrovat (přibližně od 8 měsíce věku). Pokud by bylo kontrolou zjištěno, že předané zvíře nebylo vykastrováno a je využíváno k dalšímu množení, vyhrazuje si Zachraň kočku z.s. právo předané zvíře i jeho příp. potomky novému majiteli odebrat. Regulace populace bezprizorních zvířat pomocí kastrací je jedním z hlavních cílů Zachraň kočku z.s., nový majitel nesmí svým jednáním přispívat k množení zvířat. Nový majitel je povinen zaslat Zachraň kočku z.s. potvrzení o kastraci od veterinárního lékaře.


3) Umožnit členu sdružení po dohodě kontrolu zvířete v novém domově. V případě nesplnění podmínek umístění si Zachraň kočku z.s. vyhrazuje právo zvíře novému majiteli odejmout a stejně tak v i případě, že by při kontrole bylo zjištěno, že zvíře v novém domově navzdory veškeré péči majitele neprospívá. Zvířata se do péče Zachraň kočku z.s. dostávají často ve velmi vážném fyzickém a psychickém stavu, jedná se o zvířata bezprizorní, týraná, poraněná. Psychika takovýchto zvířat je velmi křehká a navzdory vší péči nového majitele může zvíře v novém domově chřadnout, v takovýchto případech je odebrání zvířete nutností, neboť situace může vyústit až ve smrt zvířete.


4) Vrátit zvíře neprodleně do péče Zachraň kočku z.s. v případě, že by se o něj již z jakýchkoliv důvodů sám nemohl starat.


5) Informovat do 7 dnů od převzetí Zachraň kočku z.s. na mailové adrese​ ​ zachrankocku@centrum.cz​ ​ o tom, jak se zvířeti v novém domově daří, a zaslat fotografie z nového domova.


6) Uhradit příspěvek za péči o zvíře - 700 Kč za kotě vakcinované a odčervené a 1200 Kč za dospělou kastrovanou, vakcinovanou a odčervenou kočku nebo kocoura. Skutečné náklady na péči jsou zhruba trojnásobné.


Nový majitel svým podpisem dále vyjadřuje souhlas s uveřejněním fotografií a zpráv z nového domova na webových stránkách a Facebooku Zachraň kočku z.s.


Finanční příspěvky na péči o kočičky je možno poukazovat na bankovní účet O Zachraň kočku z.s. č. 2800487370/2010 (Fio banka). Každá korunka pomůže, každá pomoc je vítaná!!! Za všechny naše kočičky předem děkujeme!

 

Za Zachraň kočku z.s.

Na Pískách 304. 254 01 Jílové u Prahy

zachrankocku@centrum.cz

+420 778 526 869 Zdeňka Plachá

Číslo účtu: 2800487370/2013 (Fio banka)

www.zachrankocku.cz        

                                                                                  

Nový majitel:

Jméno a příjmení: .......................................

Adresa: .....................................................

Email: .......................................................

Telefon: .....................................................

Číslo OP: ...................................................

 

 


​                                   

             

                                                                        
 

 


O.S. Zachran kočku
Copyright © 2014 Lucie Přidalová